In april jl. werden we geconfronteerd met het nieuws dat er door diverse vrouwen en ex-leiders van Willow Creek beschuldigingen waren geuit over vermeend (seksueel) wangedrag van de oprichter en tot dusver voorganger van de gemeente, Bill Hybels.

Naar aanleiding van die beschuldigingen en vanwege de druk die ontstond, ook richting de gemeente, besloot Hybels op 10 april om al zijn taken neer te leggen. Ook binnen de Willow Creek Association vanwaaruit onder andere de Global Leadership Summit (GLS) wordt georganiseerd, heeft Hybels alle taken neergelegd. De organisatie van de GLS benadrukt dat er sinds april geen enkele betrokkenheid is van Bill Hybels, ook niet bij de GLS 2018. ‘Er is geen weg voor hem om terug te keren’, zo stelt de organisatie. 

Afgelopen zondag, 5 augustus, publiceerde de New York Times een artikel waarin Bill Hybels opnieuw werd beschuldigd van seksuele zonden en machtsmisbruik, in dit geval in relatie tot een voormalige assistente. De nieuwe beschuldigingen waren aanleiding voor Steve Carter, één van de nieuwe voorgangers van de Willow Creek gemeente, om zijn taken per direct neer te leggen. Hij schrijft in zijn blog dat er fundamentele verschillen van mening waren met het oudstenteam over de aanpak van de ontstane situatie. Dit alles raakt de gemeente en haar leden diep.

De afgelopen tijd hebben de Willow Creek Association en de gemeente samengewerkt en gezocht naar de juiste vorm om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, zoals ook gevraagd door de slachtoffers, om alle huidige en eventuele toekomstige beschuldigingen te onderzoeken. De belangrijkste eis is dat alle betrokkenen instemmen met de onderzoekers. De komende dagen zal Willow Creek meer details verstrekken over het vormen van een adviesraad bestaande uit externe (bekende) christelijke leiders uit de Verenigde Staten die toezicht zullen houden op een onafhankelijk onderzoek. Deze raad zal volledige autonomie en autoriteit hebben om het onderzoek uit te (laten) voeren. Bovendien heeft zich een externe, anonieme sponsor gemeld die de kosten van dit onderzoek volledig zal dekken. Dit zal er ervoor zorgen dat er geen ongepaste invloed is op het proces en de conclusies van het onderzoek.    Deze week vindt de Global Leadership Summit 2018 plaats, vanuit de Willow Creek gemeente in Chicago. Ondanks de moeilijke fase in het werk en in de kerk is besloten deze toch door te laten gaan. Terwijl er gewerkt wordt aan het naar boven krijgen van de waarheid en aan gerechtigheid, hoopt de organisatie dat de GLS opnieuw tot zegen en inspiratie zal zijn voor duizenden bezoekers in zowel de Verenigde Staten als de rest van de wereld.

In Nederland is Stichting Opwekking verantwoordelijk voor de GLS. Hoewel Opwekking geen formele binding heeft met de Willow Creek Association of de kerk, voelen we ons sterk verbonden met de visie om christenen te helpen zich te ontwikkelen in leiderschap, en van daaruit ook met de GLS.

In afwachting van het onderzoek en de uitkomst ervan wil Opwekking benadrukken zich betrokken te voelen bij en intens verdriet te ervaren over de situatie van alle betrokkenen bij deze situatie, zowel degenen die de beschuldigingen geuit hebben, als Bill Hybels, de gemeente en de Association en haar medewerkers. Zonder op enigerwijze een conclusie te trekken of oordeel uit te spreken in deze situatie willen we beklemtonen dat iedere vorm van machts- en/of seksueel misbruik en manipulatie door wie dan ook, niet past binnen de Bijbelse kaders van (gezond) leiderschap. Ook heeft Opwekking transparantie en openheid hoog in het vaandel.

We zijn van mening dat de GLS als leiderschapsconferentie nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van leiderschap, ook in Nederland. Daarom is besloten om vooralsnog de GLS ook in Nederland in het seizoen 2018/2019 conform gepland te laten plaatsvinden.We blijven bidden voor allen die bij deze situatie betrokken zijn. Ook bidden we dat God de stappen die genomen worden en het proces zal leiden en dat uiteindelijk Hij alle eer zal krijgen.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.