Opwekking gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen lees je in ons privacystatement

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Evenement: het betreffende evenement welk georganiseerd wordt door Stichting Opwekking.
1.2 Organisator: Stichting Opwekking gevestigd te Putten waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van alle evenementen die door Stichting Opwekking worden georganiseerd.
2.2 Het Huishoudelijk reglement en de Kampeervoorwaarden van de Pinksterconferentie maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene voorwaarden van de Pinksterconferentie. De deelnemer accepteert deze bijlagen onvoorwaardelijk.

3. Deelname
3.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
3.2.1 Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde tot uiterlijk twee weken voor datum van het evenement. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Stichting Opwekking via registratie@opwekking.nl.
3.3 Het inschrijfgeld dient uiterlijk binnen twee weken na registratie voor het evenement volledig te zijn voldaan.

4. Annuleren
4.1 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd, annuleren is dus niet mogelijk. Behalve in de hieronder omschreven situaties:
4.1.1 Een persoon van de familie in de eerste en/of tweede graad is overleden na Hemelvaartsdag; dan worden alleen eenmalig €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
4.1.2 Aanspraak maken op een uitzondering is alleen mogelijk wanneer schriftelijk (via mail) aanvraag is gedaan uiterlijk 24 uur voor de start van het evenement. In alle gevallen worden er €25,00 administratiekosten ingehouden van het te restitueren bedrag.
4.1.3 Wanneer een medewerker om organisatorische redenen wijzigt van fulltime medewerker naar parttime medewerker of vice versa, worden er geen €25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
4.2 Stichting Opwekking kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement of een gedeelte van het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
4.3 Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein van het evenement dient de deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
4.4 De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Deelnemers de toegang tot het terrein te weigeren of van het terrein te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel danwel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
4.4.1 De Deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname.
5.2 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.
5.2.1 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.
5.3 Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
5.4 De deelnemer vrijwaart Stichting Opwekking voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
5.4.1 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Persoonsgegevens
6.1 De organisator vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar evenementen belangrijk en gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers om. De organisator houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het privacy statement is te vinden op de site: https://www.opwekking.nl/over-ons/268-overig/673-privacy-statement.
6.2 De in de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Opwekking opgenomen in een bestand.
6.2.1 Conform wet- en regelgeving worden de financiële gegevens bewaard tot de verjaringstermijn voor de accountant en de fiscus.
6.2.2 De contactgegevens worden gebruikt om de deelnemer voor en na het evenement te voorzien van de benodigde informatie en documentatie, en om te informeren over soortgelijke toekomstige evenementen.
6.2.3. De contactgegevens van de vrijwilligers worden gebruikt voor het adequaat kunnen organiseren en uitvoeren van het evenement en het informeren van de vrijwilligers. Hieronder wordt onder meer verstaan het verspreiden van contactgegevens onder coördinatoren  en opname van gegevens in het smoelenboek welke alleen voor vrijwilligers en de coördinatoren toegankelijk is.
6.3 De deelnemer en de vrijwilliger heeft het recht op inzage, correctie en wissing van de gegevens, uitgezonderd wettelijke bepalingen omtrent de facturatie.

7. Beeldmateriaal
Foto- en videomaterialen die gemaakt zijn tijdens evenementen van Stichting Opwekking worden gebruikt voor verslaggeving en promotie op de website, social media en in het magazine. Als er een cameravrije zone is, wordt dit met borden aangegeven. De deelnemer kan achteraf verzoeken een close-up waarin de deelnemer herkenbaar in beeld is te laten verwijderen.

8. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Huishoudelijk reglement

 1. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij het negeren van deze regels worden er maatregelen genomen die kunnen leiden tot het verlaten van het terrein.
 2. Op het hele terrein geldt een maximumsnelheid van 10 km per uur. Denk aan de vele voetgangers!
 3. In en rondom de programmatenten en het sanitair mag niet worden gerookt.
 4. Houd de terreinen netjes en deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Honden zijn niet toegestaan op het terrein met uitzondering van kampeerterrein G.
 6. Wees niet luidruchtig en stoor anderen niet door luid te praten of te zingen. We streven ernaar dat het tussen 01.00 en 07.00 uur op alle terreinen stil is. Jongeren die uit de avondprogramma’s komen dienen zo rustig mogelijk naar hun eigen tent/caravan te gaan.
 7. Het is niet toegestaan om alcoholische drank, stimulerende middelen, waterpijpen of bij wet verboden attributen mee te nemen en/of te gebruiken. Security heeft de bevoegdheid om (tas)controles uit te voeren. Als deze middelen ondanks dit verbod worden aangetroffen is de eigenaar verplicht om deze af te geven aan de security en worden deze vernietigd. Bij het aantreffen van (soft)drugs zullen deze in beslag worden genomen; indien de landelijk gedoogde hoeveelheid wordt overschreden, wordt de politie ingeschakeld. 
 8. Het is niet toegestaan om drones mee te nemen naar de Pinksterconferentie. Gebruik van drones boven het conferentieterrein is strikt verboden.
 9. Het is niet toegestaan om gebruiksvoorwerpen, als een paraplu, parasol, (klap)stoel of bolderkar mee te nemen naar activiteiten op het Sing-In terrein. 
 10. Het betreden van het Walibi Holland terrein zonder geldig toegangsbewijs is niet toegestaan. Bij overtreden van de regel worden er door Walibi Holland sancties opgelegd.
 11. Voor jouw en onze veiligheid is er cameratoezicht aanwezig.
 12. Als het huishoudelijk reglement of de kampeervoorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Opwekking.

Kampeervoorwaarden

 1. De kampeerterreinen zijn toegankelijk vanaf vrijdagmorgen 09.00 uur.
 2. Plaats je tent of caravan tegen de lijnen die daarvoor op het veld zijn aangebracht. Zorg dat de tussenpaden tussen de tenten te allen tijde toegankelijk blijven voor eventuele hulpdiensten (min. 3 meter). Grotere groepstenten moeten zodanig geplaatst worden dat ook hier de paden toegankelijk blijven. Onze medewerkers hebben de opdracht om (party)tenten, caravans en vouwwagens die op onjuiste wijze zijn neergezet te laten verplaatsen. Brandweervoorschrift
 3. Parkeer je auto direct na het lossen van je spullen op de parkeerplaats aan de overzijde van de provinciale weg. Het conferentieterrein blijft autovrij. Op het hele terrein geldt een wegsleepregeling voor auto’s die verkeerd zijn geparkeerd. Auto’s die als kampeerauto op het kampeerterrein blijven staan, moeten als zodanig geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Let op: autobussen, tenten op of aan auto’s en omgebouwde busjes worden niet toegelaten.
 4. Het ontsteken van een open vuur is verboden, evenals barbecueën of het gebruik maken van (tent)houtkachels. Controleer gastoestellen op lekkage, verwissel geen flessen als er vuur in de buurt is. Je gasinstallatie moet voldoen aan de wettelijke eisen. Gasslangen en drukregelaars kunnen gecontroleerd worden. Op gasslangen moet het productiejaar duidelijk zichtbaar zijn. Gasslangen mogen niet ouder zijn dan volgens de productspecificatie is toegestaan met een maximum van 10 jaar. Een drukregelaar mag maximaal 5 jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om eigen aggregaten op het terrein te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.
 5. Laat de toiletten en de doucheruimtes na gebruik netjes achter. Afwassen dient u op uw eigen kampeerplek te doen.
 6. Om geluidshinder te voorkomen is het niet mogelijk om tussen 01.00 en 06.00 uur ’s nachts te douchen.
 7. Het is belangrijk dat iedere kampeerder zelf een W.A.-verzekering heeft afgesloten, eventueel aangevuld met een reis- of ongevallenverzekering. Opwekking kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. 
 8. Indien de conferentie door overmacht van de organisatie niet door kan gaan zal Opwekking geen registratiegelden retourneren. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.