Door: Kees Goedhart

Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid; het is een bekende Bijbeltekst, maar wat betekent het eigenlijk: Gods gerechtigheid zoeken? Gaat het daarbij om sociale rechtvaardigheid of houdt het meer in? 

Rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn moeilijk te vinden op onze aarde. Het zijn juridische begrippen die aangeven dat er recht gedaan wordt aan wie onrecht lijdt. Ook de boodschap van de profeten uit het Oude Testament bevatte vaak een oproep tot gerechtigheid. Zo lezen we in Jesaja 1:17: 'Zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!' Die oproep komt rechtstreeks uit Gods hart. God heeft gerechtigheid lief. In Psalm 7:12 wordt Hij zelfs een rechtvaardige rechter genoemd. Gods wereld is dan ook een wereld vol van gerechtigheid.

Onrechtvaardige wereld
Onze wereld is dat helaas niet. Wereldwijd zijn er alleen al meer dan 40 miljoen slaven en 152 miljoen kinderarbeiders. Het aantal slachtoffers van corruptie en machtsmisbruik reikt tot de hemel. Uit de media, maar soms ook uit eigen ervaring, weten we dat onrecht veel gezichten kent. Sommige mensen maken zoveel onrecht mee, dat het nauwelijks voor te stellen is. Slechts een klein aantal van hen krijgt de hulp waardoor ze kunnen zeggen: “Eindelijk gerechtigheid!” 

De Here Jezus weet hoe het is om onrechtvaardig te worden behandeld. Tegelijkertijd wordt Hij in Mattheüs 27:19 door de vrouw van Pilatus ‘een rechtvaardige’ genoemd, nadat ze een droom over Hem had. Aangezien Jezus inderdaad rechtvaardig was (en is!), en christenen willen worden zoals Hij, lijkt het mij goed de betekenis van dat woord wat dieper te onderzoeken. Willen we in zijn voetspoor treden? In Psalm 23:3 staat het zo mooi: 'Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid.' Willen wij werkelijk geleid worden op wegen van rechtvaardigheid? Rechtvaardig zijn in een onrechtvaardige wereld kan je verlies en vijanden opleveren. Mensen zullen het je niet altijd in dank afnemen als je je uitspreekt voor gerechtigheid. Je kunt erom vervolgd worden (zie Mattheüs 5:10).

Basisbehoeften
In Mattheüs 6:25-33 vertelt Jezus ons dat God wil voorzien in onze basisbehoeften: eten, drinken, kleding en onderdak. “Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen, maar jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben”, zegt Jezus. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van materiële hulp aan mensen in nood, onderstreept deze tekst nog eens hoe belangrijk het is dat mensen God leren kennen als Vader, door Jezus Christus. Pas wanneer zij God gaan erkennen als Vader, kan Hij ook werkelijk als Vader voor hen zorgen. Natuurlijk werkt God vaak door mensen heen om voor anderen te zorgen. Een van de nieuwere Opwekkingsliederen zegt: “Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk.” Maar laten we wel rekening houden met onze beperkte mogelijkheden versus de onbegrensde mogelijkheden van onze God. Beter dan Hij kunnen wij het nooit!

Rechtvaardigheid uit genade
Wat is de voorwaarde om te kunnen ervaren dat God voorziet in onze basisbehoeften? De Bijbel reikt ons die aan: 'Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'

Eérst Gods koninkrijk zoeken, betekent dat Jezus koning mag zijn op alle gebieden van je leven. Bij dat koningschap hoort ook een zoeken naar gerechtigheid; ze horen bij elkaar. Zo doet Jezus in Mattheüs 5:20 een stevige uitspraak over de Farizeeën, die voor het oog rechtvaardige mensen waren: 'Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.'

De rechtvaardigheid van de Schriftgeleerden was gebaseerd op de wet, die van Jezus op genade. Toen er een overspelige vrouw bij Jezus werd gebracht, eiste de rechtvaardigheid van de wet dat zij gestenigd werd. Jezus zei echter: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen” (Johannes 8:7). De rechtvaardigheid van de Schriftgeleerden blijkt vaak dodelijk te zijn, maar die van Jezus is vol genade en brengt nieuwe hoop. Als het gaat om zonden, willen wij meestal gerechtigheid als het de ander betreft, maar genade voor onszelf. Gods gerechtigheid zoeken, betekent: denken op Gods manier. Onze gerechtigheid moet overvloedig zijn. 

 Ontvangen en uitdelen
Het heerlijke is dan dat de Heer gerechtigheid beloont (zie 1 Samuël 26:23, 2 Samuël 22:21-25 en Ezechiël 18:4-9). Je gaat dingen ontvangen van God door een rechtvaardig leven! Genoemde teksten onderstrepen de waarheid van de tekst waarmee we begonnen: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en ál deze dingen zullen u erbij gegeven worden."

Aan wie bezig is met het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, schenkt God ‘al deze dingen’. Niet in de eerste plaats voor onszelf, maar om er anderen mee te kunnen zegenen. De Vader geeft, wij geven door! Doordat God alles geeft wat we nodig hebben, kunnen we ook gaan uitdelen aan anderen. Zo kan ook aan andere mensen, dichtbij en ver weg, veel ‘gegeven worden’ en kan gerechtigheid tot stand komen. Wat een heerlijke uitdaging om minder bezig te zijn met onbelangrijke dingen en meer met het koninkrijk van God!

 Voor verdere overdenking

  1. De Bijbel staat vol voorbeelden van Gods gerechtigheid. Schrijf op wat je over Gods gerechtigheid leert uit de volgende Psalmen: Psalm 33:5, Psalm 48:11, Psalm 72:2, Psalm 96:13, Psalm 103:6. Neem tijd om God hiervoor te danken.
  2. In Jeremia 38:7-13 lees je het verhaal van Ebed-Melech, een man die opkwam voor gerechtigheid. Waar haalde hij zijn moed vandaan? Wat kun je van zijn voorbeeld leren?
  3. Materiële zorg voor anderen mag niet losgekoppeld worden van de verkondiging van het evangelie. Alleen als mensen God leren kennen als Vader, kan Hij ook daadwerkelijk als Vader voor hen gaan zorgen. Ben je het hiermee eens? Waarom wel/niet?
  4. ‘Wat een wonder dat ik meewerken mag’ zingt Opwekkingslied 732. Ervaar je dat zo, als een wonder of zegen dat je recht mag doen?
  5. Op welke manier kun jij Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid prioriteit geven in je leven? Op welke manieren geef je hier praktisch vorm aan?


Als kerk opkomen voor gerechtigheid? Dan kun je de komende maanden aansluiten bij wereldwijde initiatieven, zoals: 

Freedom Sunday, 23 september 2018
International Justice Misson in Nederland organiseert de eerste Freedom Sunday in ons land. Het doel is dat kerken deze zondag aandacht besteden aan de strijd tegen slavernij. “Wereldwijd zijn er nog altijd meer dan 40 miljoen slaven. Dit zijn er meer dan ooit in de wereldgeschiedenis,” aldus Ruben Vlot, namens IJM kartrekker van Freedom Sunday in Nederland.
Info: www.ijmnl.org/freedom-sunday

Micha Zondag, 14 oktober 2018
De Micha Zondag wil kerken stimuleren de Bijbelse boodschap over sociale gerechtigheid centraal te stellen. Dit jaar is het thema van de Micha Zondag ‘De Knop Om’, vanuit de gedachte dat God, de Schepper, de hele wereld in zijn hand houdt, maar dat wij wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat we doen met Gods schepping en voor de gevolgen daarvan voor onze naaste. Info: www.michazondag.nl

 

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.