Bijlage bij artikel Jezus is de Messias, toch? OPW638 (januari 2019)
 
De acht profetieën van Stoners kansberekening
1. De Messias wordt geboren in Bethlehem
* Profetie: Micha 5:2
* Vervulling: Mattheüs. 2:1-7, Johannes 7:42, Lukas 2:47
2. De Messias wordt geboren uit een maagd
* Profetie: Jesaja 7:14
* Vervulling: Mattheüs 1:18-2:1, Lukas 1:26-35
3. De Messias is een nakomeling van Koning David
* Profetie: Jeremia 23:5  
* Vervulling: Lukas 3:23, 31
4. De Messias wordt verraden voor 30 zilverstukken
* Profetie: Zacharias 11:13   
* Vervulling: Mattheüs 26:15  
5. De voeten en handen van de Messias worden doorstoken
* Profetie: Psalm 22:16 (dit werd al voorzegd in een tijd dat kruisiging nog niet bestond als straf)
* Vervulling: Lukas 23:33   
6. Men zal het lot werpen over de kleding van de Messias
* Profetie: Psalm 22:18
* Vervulling: Johannes 19:23-24  
7. De Messias zal komen, rijdend op een ezel
* Profetie: Zacharias 9:9  
* Vervulling: Mattheüs 21:7  
8. De Messias zal worden vooraf door iemand worden aangekondigd
* Profetie: Maleachi 3:1   
* Vervulling: Johannes 1:26  
 
Nog meer profetieën over de Messias. Hij zou…
• voortkomen uit het nageslacht van de vrouw (via Maria is dit de biologische lijn van David) - Genesis 3:15; vervuld in Galaten 4:4
• een afstammeling van Abraham zijn - Genesis 12:3; vervuld in Mattheüs 1:1-3
• een afstammeling van Isaak zijn - Genesis 17:19; vervuld in Lukas 3:34
• een afstammeling van Jacob zijn -  Numeri 24:17; vervuld in Mattheüs 1:2
• een afstammeling van Juda zijn - Genesis 49:10; vervuld in Lukas 3:33
• een afstammeling van Isaï zijn - Genesis 11:10; vervuld in Romeinen 15:12
• een afstammeling van David zijn - Jeremia 23:5-6; vervuld in Mattheüs 1:1
• op het toneel verschijnen in 29 n.Chr (69 ‘jaarweken’, oftewel 483 jaar na de herbouw van Jeruzalem, waarmee in 455 v.Chr. een begin werd gemaakt). In 29 n. Chr. werd Jezus gedoopt. Daniël 9:24-27; vervuld in Lukas 2:1-2
• worden vooraf gegaan door een boodschapper - Jesaja 40:3, Maleachi 3:1; vervuld in Mattheüs 3:1-3, 11:10, Johannes 1:23, Lukas 1:17
• worden aanbeden door herders - Psalm 72:9, vervuld in Lukas 2:8-15
• bij zijn geboorte zullen vele kinderen vermoord worden - Jeremia 31:15; vervuld in Mattheüs 2:16-18
• als kind moeten vluchten naar Egypte - Hosea 11:1; vervuld in Mattheüs 2:14-15
• een profeet zijn - Deuteronomium 18:15; vervuld in Handelingen 3:20-22
• gezalfd en eeuwig zijn - Psalm 45:6-7, Psalm 102:25-27; vervuld in Hebreeën 1:8-12
• bekend worden gemaakt als de Zoon van de HEER - Psalm 2:7; vervuld in Lukas 1:32, Mattheüs 3:17
• doven, blinden en lammen genezen - Jesaja 29:18, Jesaja 35:5-6; vervuld in Lucas 7:22, Mattheüs 11:3-5 (de twijfel van Johannes)  
• zachtmoedig en zachtaardig zijn - Jesaja 42:2-3, Jesaja 53:7; vervuld in Mattheüs 12:18-20, Mattheüs 11:29
• een bediening hebben onder heidenen (niet-joden) - Jesaja 42:1, Jesaja 49:1; vervuld in Mattheüs 12:18-21, Lucas 2:32
• in voorbede voor de mensen gaan - Jesaja 53:12, Jesaja 59:16; vervuld in Romeinen 8:34, Hebreeën 7:25
• De tempel zal in Zijn tijd worden gebruikt als markt in plaats van huis van de HEER - Jesaja 56:7, Jeremia 7:11; vervuld in Mattheüs 21:13
• In Jeruzalem binnengehaald worden, rijdend op een ezel - Zacharia 9:9; vervuld in Lukas 35-37, Mattheüs 21:6-11, Marcus 11:7, 9-11
• niet geloofd worden - Jesaja 53:1; vervuld in Johannes 12:37-38
• zonder reden worden gehaat - Jesaja 49:7, Psalm 69:5; vervuld in Johannes 15:24-25
• verworpen worden door Zijn eigen volk - Jesaja 52:3, Jesaja 8:14, Jesaja 28:16, Psalm 118:22; vervuld in Johannes 1:11, Lucas 23:18, Handelingen 4:11, 1 Petrus 2:6-8
• verraden worden door een vriend - Psalm 41:9, 55:12-14; vervuld in Mattheüs 10:4, 26:49-50, Johannes 13:21
• verkocht worden voor 30 zilverstukken - Zacharia 11:12; vervuld in Mattheüs 26:15, 27:3
• voor dit geld zal een pottenbakkersveld worden gekocht (bloedakker) - Zacharia 11:13; vervuld in Mattheüs 27:5-7
• worden bespuugd en geslagen - Jesaja 50:6; vervuld in Mattheüs 26:67, Mattheüs 27:30
• worden gegeseld - Jesaja 53:5; vervuld in Mattheüs 27:26
• zwijgen tegenover Zijn aanklagers - Jesaja 53:7; vervuld in Mattheüs 27:12  
• een plaatsvervangend offer voor onze zonden zijn - Jesaja 53:5; vervuld in Romeinen 5:6-8
• als een dief worden gekruisigd - Psalm 22:16, Zacharia 12:10, Jesaja 53:5, 12; vervuld in Lukas 23:33,Johannes 20:25, Mattheüs 27:38, Markus 5:27, 28
• door handen en voeten doorboord worden - Zacharia 12:10, Psalm 22:16; vervuld in Johannes 20:25-27
• azijn worden gegeven tegen Zijn dorst - Psalm 69:21; vervuld in Johannes 19:28-29
• de schapen van de Herder (de Messias) zullen worden verstrooid - Zacharia 13:7; vervuld in Mattheüs 26:31
• ter dood worden gebracht zonder dat Hij een bot zal breken - Exodus 12:46, Psalm 34:21; vervuld in Johannes 19:33-36
• soldaten zullen dobbelen om Zijn kleding - Psalm 22:17-18; vervuld in Mattheüs 27:35-36
• zijn zijde zal worden doorstoken - Zacharia 12:10; vervuld in Johannes 19:34
• bidden voor degenen die Hem vervolgen - Psalm 109:4, Jesaja 53:12; vervuld in Lucas 23:34
• worden verlaten door de HEER - Psalm 22:1; vervuld in Mattheüs 27:46
• Zijn Geest toevertrouwen aan de HEER - Psalm 31:5; vervuld in Lukas 23:46
• Bij Zijn sterven zal er duisternis over het land zijn - Amos 8:9; vervuld in Mattheüs 27:45
• worden begraven bij de rijken - Jesaja 53:9; vervuld in Mattheüs 27:57-60  
• opstaan uit de dood - Jesaja 53:9-10, Psalm 2:7, 16:10; vervuld in Mattheüs 28:1-20, Markus 16:6-7, Handelingen 2:23-36,13,33-37, 1 Korinthiërs 11:4-6
• de Heilige Geest sturen - Jesaja 44:3, Joël 2:28; vervuld in Johannes 20:22, Handelingen 2:16-17
• een nieuw verbond oprichten - Jesaja 55:3-4, Jeremia 31:31; vervuld in Mattheüs 26:28, Lukas 22:20, Hebreeën 8:6-10
• ten hemel opvaren aan de rechterhand van de HEER - Psalm 110:1; vervuld in Markus 16:19; 1 Korinthiërs 15:4; Efeze 4:8
• heidenen (niet-joden) zullen de Messias zoeken - Jesaja 9:2, Jesaja 11:10, Jesaja 65:1; vervuld in Romeinen 11:25,  Mattheüs 4:1
 
Bron: www.sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.