De hashtag #alintongengebedenvandaag? die tijdens de Pinksterconferentie gebruikt werd, maakte veel los. Als je zo’n hashtag uit z’n context haalt, lijkt het misschien een grap, of een loze kreet. Maar wat is het belang van spreken in tongen en waarom besteden we er zoveel aandacht aan? Ruben Flach schreef twee artikelen in Opwekking Magazine.  

Ik zou dit artikel kunnen beginnen met de theologie van de Heilige Geest en met een theoretische onderbouwing van de gaven van de Heilige Geest en hoe ze werken. Maar ik wil eerst iets vertellen vanuit de context van mijn eigen ervaring en beleving. Misschien denk je dan ‘oh, daar heb je weer zo’n pinksterprediker, die beleving en gevoel vooropstelt’. Maar dat raakt direct een belangrijk punt in mijn visie hierop: ik geloof in een holistisch mensbeeld. Geloof en relatie met God zijn onderdeel van alle aspecten van mijn leven. Een van de grootste bedreigingen voor gelovigen in onze tijd is dat we meegaan met het ‘dualistische mensbeeld’ waarbij uitgegaan wordt van twee gescheiden werelden: je geloofsleven en je leven in de wereld. Soms hoor ik zelfs tijdens christelijke seminars dat geloof iets is voor achter de voordeur.

Maar Bijbels gezien kun je niet in twee gescheiden werelden leven. Als je bij Jezus en zijn koninkrijk hoort, en je bent geënt in dé Wijnstok (Jezus), hoort alles wat en wie je bent bij dat koninkrijk. Natuurlijk is het een proces waarin je stap voor stap je leven overgeeft aan Jezus, maar als je Hem hebt aangenomen als Redder en Heer, hoor je helemaal bij Hem. Dan ben je ook deelgenoot geworden van het geestelijke koninkrijk van Koning Jezus. En dat is een belangrijk punt waar we meer over zouden moeten spreken met elkaar: de realiteit van de geestelijke wereld.

Realiteit
Ikzelf groeide op in een land (Brazilië) waar de geestelijke wereld merkbaar aanwezig was. Tijdens samenkomsten kwam het vaak voor dat mensen die bezeten waren van duistere geesten opsprongen en begonnen te schreeuwen. De heiligheid van God en de kracht van zijn koninkrijk waren zo aanwezig dat demonen niet langer konden blijven. Iedere week weer werden mensen bevrijd en genezen en namen Jezus aan als Heer. Er werd niet getwijfeld aan het bestaan van de geestelijke wereld, het was er gewoon, in de praktijk van alledag.

Als we daar in Nederland over vertelden, werden we wat vreemd aangekeken. Niet alleen stond het ver van de eigen beleving af, maar er was ook gebrek aan kennis over deze zaken. Ik heb vaak gezegd dat ‘terwijl wij er niet over spraken, de duivel vrij spel had om z’n gang te gaan’. Als christenen hebben we kennis van het feit dat er een geestelijke wereld is, maar zijn we ons ook bewust van de dagelijkse invloed van deze realiteit? (2 Korinthe 4:18, Kolossenzen 1:16)

Als we ons inderdaad bewust zijn van de realiteit van de geestelijke wereld, wordt nog een ander aspect van de Heilige Geest belangrijk in ons leven. De Heilige Geest is gekomen om de belofte van Jezus zelf te vervullen. Maar niet alleen dat, Jezus’ opdracht was duidelijk: blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed (Lucas 24:49 NBV). Terwijl de Heilige Geest al in de harten van de discipelen was (Johannes 20:22) hadden ze meer nodig. Jezus had zijn discipelen een belangrijke levensmissie gegeven. Maar ze konden de opdracht niet uitvoeren tenzij ze vervuld zouden zijn met de Heilige Geest. Wat deze vervulling, of de doop in de Heilige Geest, tot gevolg had lezen we in het boek Handelingen en in de verhalen en de brieven die volgen in het Nieuwe Testament.

Misvattingen
Er zijn verschillende reden waarom juist dit onderwerp vaak leidt tot discussies en vervreemding. Ik zal me hier beperken tot één reden die vaak een rol speelt: misvattingen. Er is in de geschiedenis van de kerk – vroeger en nu - veel misgegaan als het gaat om de gaven van de Heilige Geest.

In tegendeel van hoe men zich vaak opstelt is het spreken in tongen geen bewijs van geestelijke volwassenheid, laat staan dat je daarmee belangrijker bent. Dat is een belangrijke misvatting die tot veel schade heeft geleid. De kerk in Korinthe is hier een duidelijk voorbeeld van. Niet alleen gingen mensen zich soms gedragen alsof ze ineens geestelijke helden waren, maar er werd vaak neergekeken op mensen die niet in tongen spraken. Gebrek aan kennis van de Bijbel is hiervan een belangrijke oorzaak.

Ik groeide zelf op in een kerk waar het spreken in tongen als het bewijs van de doop in de Heilige Geest werd gezien. Dit leidde tot veel verwarring want als je niet in tongen sprak, had je de doop met de Geest dus niet meegemaakt, was de gedachte. Mensen gingen eindeloos zoeken, raakten teleurgesteld en lieten soms zelfs het geloof achter zich. Alles werd geprobeerd, zelfs het napraten van anderen. Inderdaad zien we in het boek Handelingen dat het spreken in tongen samenhangt met de doop in de Heilige Geest, maar het is een pijnlijke misvatting om deze gave te zien als het bewijs van die doop.

Je bent niet minder geestelijk als je niet in tongen spreekt. Al kan ik niet ontkennen dat je iets belangrijks mist. Tongentaal is een geweldige gave. Bovendien is juist deze gave bedoeld om je te helpen geestelijk te groeien. Ik wil je daarom aanmoedigen om de Bijbel te lezen en om – zonder enige druk - te zoeken naar deze belangrijke gave van de Heilige Geest.

Ontvang het laatste nieuws in je inbox

Ontvang het laatste nieuws en een overzicht van alle activiteiten, producten en acties van Opwekking.