Skip to main content

Geloofsbelijdenis

Stichting Opwekking heeft haar wortels liggen in de Nederlandse pinksterbeweging, en is voortgekomen uit de beweging Stromen van Kracht. Deze beweging ontstond als reactie op de grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn in Den Haag in 1953.

De identiteit van de stichting ligt besloten in de geloofsbelijdenis:

  • Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper van hemel en aarde, die zich in de Schrift geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
    Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven, maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader, bekleed met alle macht in de hemel en op aarde. Hij zal in heerlijkheid terugkomen naar de aarde om de levenden en de doden te oordelen.
  • Wij geloven in de Heilige Geest, die overtuigt van zonde tot bekering en de wedergeboorte bewerkt. Wij geloven dat elk kind van God de kracht en inwoning van de Heilige Geest nodig heeft om in deze wereld te kunnen blijven staan en te kunnen leven overeenkomstig de principes uit het Woord van God.
  • Wij geloven dat de Bijbel, die de boeken en brieven van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel voor de stichting de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron, voor geloof, leer en werk (leven).
  • Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgota er vergeving is van zonden en verlossing voor een ieder die zich tot God bekeert.
  • Wij geloven dat de Gemeente, het Lichaam van Christus, de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als hoofd en door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld wil realiseren. Elke wederom geboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De stichting wil gemeenten helpen om de opdracht om Gods Koninkrijk bekend te maken door de verkondiging van het evangelie te ondersteunen.
  • Wij geloven in de doop door onderdompeling in water als getuigenis van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot nieuw leven als antwoord op zijn bevel gedoopt te zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Wij geloven in het Heilig Avondmaal als een uitbeelding van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging van zijn dood. We doen dit totdat Hij weer terugkomt op aarde.
  • We zijn in de verwachting van een nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid en vrede zal wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden en dat Jezus een rechtvaardig oordeel zal vellen over de levenden en de doden.

Hoe het ontstond

Al ruim 60 jaar mogen we de boodschap van geloof, hoop, liefde en geestelijke groei door Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest delen met Nederland.